top of page

Cookie-policy

När du besöker www.growisit.se lagrar vi textfiler på din dator för att förbättra användarupplevelsen och för att identifiera återkommande besökare.

Följande cookies är nödvändiga för att sajten ska fungera korrekt:

  • svSession, lagras i 2 år

  • hs, sessions-cookie

  • XSRF-TOKEN, sessions-cookie

  • fedops.logger.sessionId, lagras i 1 år

  • ssr-caching, lagras i 1 minut

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats pts.se.

Getting Coffee

Integritetspolicy


Growisit, ett särskilt företagsnamn som tillhör Cerrolargo AB, är ett privatägt företag som
grundades 2019. Growisit erbjuder rekrytering, executive search och interimslösningar
Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga all
information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person, inom ramen
för vår verksamhet.
Vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster på det vis som framgår
nedan och vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar
till att skydda dig som individ.
Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig detta om vi har en
pågående affärsrelation. De nya villkoren kommer att publiceras här.
Om du tillhandahåller oss personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att vi får
behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Cerrolargo AB (”Cerrolargo”, ”Growisit”, ”growisit.se” och ”vi”) är personuppgiftsansvarig
för de personuppgifter som vi behandlar om dig i enlighet med denna integritetspolicy.
Insamling och behandling av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar om dig har du själv, eller den som hanterar ditt ärende,
lämnat till oss. Uppgifterna, som ibland kan innefatta känsliga uppgifter, behandlar vi med
stöd av ditt samtycke för att administrera och tillhandahålla den tjänst du beställt. Om du
inte själv hanterar ditt ärende hos oss kan uppgifterna komma från den entreprenör som
hanterar ditt ärende. I så fall kan vi också komma att behandla information om
kontaktpersonen hos entreprenören.
Du hittar information om cookies i vår cookie-policy.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter med stöd av rättslig grund för de ändamål som anges nedan.
Samtycke
● För att kunna hantera beställning av konsultuppdrag.
● För att hantera uppgifter om de som via oss svarar på platsannonser.
Vårt berättigade intresse
● För att underlätta framtida konsultuppdrag.
● För att kunna skicka marknadsföring via e-post eller sociala medier till dig som gjort
en beställning eller förfrågan.
● Kommunikation i våra sociala medier.
Våra rättsliga förpliktelser
● Hantering av reklamationsärenden eller andra anspråk.
● För att fullgöra skyldigheter enligt lag, domstols- eller myndighetsbeslut.

Överföring av dina personuppgifter
Vi använder i vissa fall personuppgiftsbiträden (såsom rekryteringsverktyg, banker samt
IT-leverantörer och -konsulter) för att hantera rekryteringar, betalningar, datalagring och
tillhandahållande av andra IT-tjänster samt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på
ett effektivt sätt. Vi överför i sådana situationer personuppgifter för personuppgiftsbiträdets
behandling i enlighet med ett avtal med oss och våra instruktioner avseende sådan
behandling.
Vi kan också komma att överföra vissa personuppgifter med vissa företag som är
självständigt personuppgiftsansvariga, vilket innebär att dessa själva bestämmer varför
och hur (ändamål och medel) dina personuppgifter ska behandlas. En sådan överföring
görs exempelvis till företag som levererar rekryteringsverktyg samt till företag som erbjuder
självständiga betallösningar för att administrera din betalning till oss.
Betaltjänstleverantören är självständigt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina
betalningar och informerar dig separat om hur de behandlar dina personuppgifter.
Följande företag hanterar våra rekryteringar i egenskap av självständigt
personuppgiftsansvarig:
Företag
Recruto AB
Följande företag kan erhålla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträden:
Företag Egenskap Funktion
Google personuppgiftsbiträ
de E-post

Om du använder våra sociala medier kommer även dessa att behandla dina
personuppgifter (t.ex. Facebook eller Instagram) i enlighet med sina egna
integritetspolicyer.
Vi överför inte personuppgifter utanför EU/EES.
Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar
personuppgifter så länge som dessa är nödvändiga för att uppfylla det ändamål vi
behandlar dem för.
Vi har rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter om dig och vi
minimerar också lagringstiden så mycket som möjligt.
För att hantera konsultuppdrag lagras personuppgifter från beställningstillfället och minst
till och med leverans av tjänst. Personuppgifter raderas alternativt anonymiseras om de
inte har använts på 12 månader.
Dina kommentarer och chattar i sociala medier finns kvar tills du själv tar bort
kommentaren eller chatten. I sociala medier kan dock dina kommentarer och eller chattar
komma att rensas enligt våra vid var tid gällande rutiner utan föregående kommunikation
med dig.

När det gäller personuppgifter om din betalning lagras de personuppgifter som finns i vårt
bokföringsmaterial enligt Bokföringslagen (1999:1078).
Personuppgifter om dig som vi behandlar vid ett eventuellt anspråk från dig lagras från den
tidpunkt då sådant anspråk framställs och så länge processen avseende anspråket pågår.
Säkerhet för dina personuppgifter
Vi har vidtagit åtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång.
Huvuddelen av personuppgifterna finns inom företaget bakom uppdaterad brandvägg hos
oss. Endast uppgifter som du skickar via mejl till oss samt om du prenumererar på vårt
nyhetsbrev finns hos ett personuppgiftsbiträde.
Dina rättigheter
Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att få en bekräftelse på om vi
behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att
få information om hur vi behandlar desamma och att få en kopia av dina personuppgifter
(”registerutdrag”).
Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling
Du har rätt att återkalla hela eller del av det samtycke som du lämnat till oss för behandling
av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte behandlas för
direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. 
Rätt till rättelse
Du har rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade och att få ofullständiga
personuppgifter kompletterade.
Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling
Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter och vi kommer då att radera dessa
under vissa förutsättningar, t.ex. när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de
ändamål som de samlats in eller annars behandlas för eller om du återkallar ditt samtycke
som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för
behandlingen.
Du har även rätt att under vissa förutsättningar (t.ex. om du bestrider personuppgifternas
korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna
raderas) få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart
format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan
personuppgiftsansvarig, när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).
Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt
samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.
Rätt att inge klagomål
Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning. Du kan
alltid framställa klagomål till

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
Kontakt
För ytterligare frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss på info@growisit.se

bottom of page